Često postavljena pitanja

Dostava robe

Poštovani korisnici,

Dostava porudžbina vrši se u najkraćem mogućem roku, a u skladu sa pravilima kurirskih službi.

Cenovnik dostave možete pogledati OVDE

Isporuka se vrši u skladu sa radnim vremenom kurirskih službi i naše kompanije i to po sledećem principu:

 • Porudžbine primljene radnim danom do 08.00h dostavljaju se sledećeg radnog dana;
 • Porudžbine primljene petkom do 08.00h dostavljaju se u ponedeljak;
 • Porudžbine primljene radnim danom posle 08.00h dostavljaju se za dva radna dana;
 • Porudžbine primljene petkom posle 08.00h dostavljaju se u utorak.
 • Kada pošaljemo paket automatski ćete dobiti SMS ili e-mail poruku sa datumom pristizanja paketa.
 • Pre nego što vam kurir isporuči paket, nazvaće Vas kako biste se dogovorili oko isporuke.
 • Ako ste robu Poručili pouzećem, plaćate je na licu mesta po prijemu paketa.
 • Sva poručena roba je upakovana u adekvatnu ambalažu kako ne bi došlo do oštećenja prilikom transporta. Zato je važno da po prijemu otvorite Vaš paket i proverite da nije slučajno došlo do nekih oštećenja.
 • Ako je došlo do oštećenja, prijavite to kuriru kako bi se napravio zapisnik i u najkraćem roku nadoknadila šteta
 • Za naknadne prijave štete obratite se kurirskoj službi u Vašem gradu. Oštećenja možete prijaviti u roku od najviše 2 dana od datuma preuzimanja paketa!
 • Preporučujemo vam da pre preuzimanja utvrdite stanje pošiljke.
 • Veoma je važno da sva oštećenja u transportu vidljiva na transportnom pakovanju konstatujete pre preuzimanja pošiljke. Ukoliko na transportnom pakovanju uočavate oštećenja, zamolite kurira da sačeka da pošiljku otvorite i proverite da li je oštećenje pošiljke uzrokovalo i oštećenje dostavljenih artikala.

Ukoliko primetite nepravilnosti i na samom proizvodu, proizvod vratite po kuriru.

 

Kurirska služba

Za dostavu porudžbina koristimo usluge D-Express kurirske službe, zbog sigurnog, brzog i ekonomičnog načina isporuke paketa.

Hvala Vam na ukazanom poverenju!
Vaš Promontis Shop!

Politika privatnosti

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti , Jovana Milutinović pr Proizvodnja eteričnih ulja i ostalih biljnih preparata PROMONTIS Vilandrica, , ulica Dobrivoja Kitanovića 1A, matični broj: 65324849, PIB: 111311029 dana 01.01.2022. godine, donosi sledeću:

POLITIKU PRIVATNOSTI

 1. UVODNE ODREDBE

1.1. Ovim aktom (u daljem tekstu: Politika privatnosti) korisnici se informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane vebsajta rukovaoca pod nazivom promontis.rs, svrha i osnov njihove obrade, dužina čuvanja podataka, pouke o pravima korisnika vebsajta, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost korisnika da vebsajt može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke, kako je dalje u tekstu propisano.

1.2. Vebsajt koristi podatke korisnika u skladu sa ovom Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih korisnika, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima, odnosno podatke neophodne za poslovanje servisa, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje korisnika, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.

1.3. Korišćenjem usluga na vebsajtu, korisnik izjavljuje da je pročitao, razumeo i prihvatio ovu Politiku privatnosti, odnosno da se saglasio sa prikupljanjem, obradom i dužinom čuvanja podataka na način kako je Politikom privatnosti propisano.

1.4. Korisnik izjavljuje da je pre prihvata Politike privatnosti, pročitao, razumeo i prihvatio uslove iz dokumenta uslovi korišćenja koji se mogu pronaći na promontis.rs (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja).

1.5. Vebsajt pod nazivom promontis.rs je u vlasništvu i pod kontrolom preduzetničke radnje Jovana Milutinović pr Proizvodnja eteričnih ulja i ostalih biljnih preparata PROMONTIS Vilandrica, , ulica Dobrivoja Kitanovića 1A, matični broj: 65324849, PIB: 111311029 (u daljem tekstu: Rukovalac)

1.6. Politika privatnosti je sačinjena u skladu sa pravilima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, a na sve što nije regulisano Politikom privatnosti, primenjivaće se pravila ovog dokumenta, pri čemu u slučaju različitih rešenja odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije imaju prednost.

 1. ZNAČENJE POJMOVA

2.1. Termini koji su korišćeni u ovoj Politici privatnosti imaju sledeća značenja:

RUKOVALAC – preduzetnička radnja iz člana 1.5, koji obrađuje podatke o ličnosti;

USLUGA – onlajn prodaja artikala koji se tiču nege i održavanja lica i tela, različitih brendova, a koji se nude u PROMONTIS  shop-u (u daljem tekstu: Usluga);

MOJ NALOG – Korisnički nalog koji se registruje ostavljanjem email adrese na vebsajtu Rukovaoca, i unosom generisane lozinke, a koji omogućava korisniku korišćenje vebsajta i Usluge na olakšan način i uz pogodnosti određene od strane Rukovaoca (u daljem tekstu: Moj nalog);

KORISNIK VEBSAJTA – lice koje koristi vebsajt Rukovaoca, a nije Registrovani korsnik, Registrovani korisnik usluge ili Neregistrovani korisnik usluge (u daljem tekstu: Korisnik vebsajta)

REGISTROVANI KORISNIK – lice koje je registrant na polju Moj nalog, a nije korisnik Usluge (Registrovani korisnik);

REGISTROVANI KORISNIK USLUGE – lice koje je korisnik Usluge, i registrant na polju Moj nalog (u daljem tekstu: Registrovani korisnik usluge);

NEREGISTROVANI KORISNIK USLUGE – lice koje je korisnik Usluge, a nije registrant na polju Moj nalog (u daljem tekstu: Neregistrovani korisnik usluge);

KORISNIK – zajednički naziv za Korisnika vebsajta, Registrovanog korisnika, Registrovanog korisnika usluge i Neregistrovanog korisnika usluge (u daljem tekstu: Korisnik)

ZAKON – Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Službeni glasnik RS broj 87 od 13. novembra 2018) (u daljem tekstu: Zakon);

GDPR – Opšta uredba o zaštiti podataka Evropske Unije (2016/679);

PRISTANAK je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje Korisnika, kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;

PODATAK O LIČNOSTI je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti Korisnika, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanje, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

OBRAĐIVAČ je fizičko ili pravno lice, angažovano od strane Rukovaoca da u njegovo ime i za njegov račun obrađuje podatke o ličnosti Korisnika;

TREĆE LICE je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije Korisnik, Rukovalac ili Obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom Rukovaoca ili Obrađivača;

NADLEŽNI ORGANI su organi vlasti koji su nadležni za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela, kao i gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući i zaštitu i sprečavanje pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti, kao i pravno lice koje je za vršenje prethodno nabrojanih poslova ovlašćeno zakonom;

POVERENIK ili NADZORNI ORGAN je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu Zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona i obavljanje drugih poslova propisanih Zakonom.

 1. RUKOVALAC PODACIMA

3.1. Rukovalac podacima je preduzetnička radnja, bliže definisan članom 2.1. tačka 1, sa kontakt podacima kao u članu 15.

3.2. Preduzetnička radnja iz člana 3.1. u svojstvu rukovaoca odgovara za podatke o ličnosti prikupljene od Korisnika, na način i u obimu kako je ovim aktom i Zakonom predviđeno.

3.3. Rukovalac preduzima potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i kako bi bio u mogućnosti to da predoči Korisnicima, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode Korisnika.

3.4. Podatak o tome ko od zaposlenih ili na drugi način angažovanih kod Rukovaoca ima pristup podacima o ličnosti, i ko je njihov administrator sadržani su u Evidenciji aktivnosti obrade iz člana 13.

 1. PODACI KORISNIKA KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU‚

4.1. U cilju ispunjavanja prava i obaveza ustanovljenih uslovima korišćenja Usluge (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja), kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza, legitimnih interesa i razloga unapređenja, efikasnijeg i zakonitog rada Rukovaoca ili na osnovu datog pristanka Korisnika koji je dalje u tekstu detaljno objašnjen, Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Korisnika.

4.2. Rukovalac prikuplja i obrađuje neki od sledećih podataka odnosno sledeće podatke Korisnika:

email adresa;

ime i prezime;

ulica i broj stana;

grad;

poštanski broj;

broj telefona;

eventualni lični podaci uneti u polje „napomene“.

4.2.1. U zavisnosti od toga da li je lice Korisnik vebsajta, Registrovani korisnik, Registrovani korisnik usluge ili Neregistrovani korisnik usluge, Rukovalac obrađuje sledeće podatke Korisnika:

Podatke iz člana 4.4. od Korisnika vebsajta;

Podatke iz člana 4.4., kao i podatke iz člana 4.2. tačka 1 od Registrovanih korisnika;

Podatke iz člana 4.4., kao i podatke iz člana 4.2. tačka 1-7 od Registrovanih korisnika usluge i Neregistrovanih korisnika Usluge;

Podatak iz člana 4.2. obrađuje se i od svakog Korisnika koji je ovaj podatak stavio na raspolaganje Rukovaoca, u svrhe prijema newslettera, odnosno obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama kod Rukovaoca.

4.3.Posebne kategorije podataka o ličnosti

4.3.1.Rukovalac ne vrši obradu podataka koji se tiču rasnog ili etničkog porekla, političkog mišljenja, filozofskog uverenja, kao i obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

4.4.Podaci pribavljeni od internet pretraživača Korisnika – Cookies (Kolačići)

4.4.1. U cilju unapređenja usluge na našoj veb stranici, i poboljšanju iskustva Korisnika prilikom pregledanja stranice, Rukovalac prikuplja podatke od internet pretraživača Korisnika odnosno Cookies (Kolačiće).

4.4.2. Podaci o vrsti konretnog kolačića, nazivu, snabdevaču, svrsi prikupljanja, kao i vrsti i vremenu čuvanja podataka, i drugi podaci koji bi mogli biti od značaja za čuvanje podataka iz člana 4.4.1. kod Rukovaoca mogu se naći na adresi: promontis.rs/politika-privatnosti.

 1. SVRHA I OSNOV OBRADE

5.1. Podatke iz člana 4, Rukovalac obrađuje:

na osnovu potrebe za ostvarivanjem ugovornih prava i obaveza između Rukovaoca i Korisnika iz Uslova korišćenja, kako je Uslovima korišćenja i Zakonom propisano, u smislu člana 12, stav 1, tačka 2 Zakona;

na osnovu zakonske obaveze Rukovaoca u smislu člana 12, stav 1, tačka 3 Zakona;

na osnovu pristanka datog od strane Korisnika, koji može imati zasebnu formu ili biti integrisan u ovu Politiku privatnosti čijim prihvatanjem se saglasnost ima smatrati datom, u smislu člana 12, stav 1, tačka 1 Zakona;

po drugim Zakonom predviđenim uslovima prema kojima je Rukovalac obavezan da prikuplja, skladišti i obrađuje podatke Korisnika.

5.2. Obradu podataka iz člana 4 Rukovalac vrši u sledeće svrhe:

Ispunjavanja ugovornih obaveza Rukovaoca i Korisnika;
Radi ispunjavanja zakonskih obaveza Rukovaoca;
U druge svrhe za koje je dat pristanak Korisnika, osim ukoliko je pristanak povučen u skladu sa Zakonom i ovom Politikom privatnosti;

U druge svrhe u skladu sa Zakonom.

5.3. Obrada u druge svrhe‚

5.3.1. Ako obrada u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni nije zasnovana na zakonu ili na pristanku lica na koje se podaci odnose, Rukovalac, uz poštovanje adekvatnih bezbednosnih mera, vrši procenu da li je ta druga svrha obrade u skladu sa svrhom obrade za koju su podaci prikupljeni, pri čemu posebno uzima u obzir:

da li postoji veza između svrhe za koju su podaci prikupljeni i druge svrhe nameravane obrade;
okolnosti u kojima su podaci prikupljeni, uključujući i odnos između Rukovaoca i Korisnika;
prirodu podataka; moguće posledice dalje obrade za Korisnika.

5.4. Rukovalac je dužan da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbedi da se uvek obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade, što se primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.

5.5. Korišćenje podataka iz člana 4.2. tačka 1, u svrhe iz stava 4.2.1 tačka 4, odosno u svrhe marketinga, prikupljaju se isključivo na osnovu izričite saglasnosti Korisnika, a Korisnici imaju mogućnosti opoziva date saglasnosti, sve u skladu sa članom 6.3. i ostalim odredbama Politike privatnosti.

 1. PRISTANAK

6.1. Pristanak dat od strane Korisnika može biti u zasebnoj formi ili integrisan u Politiku privatnosti kao celinu, na način da čini njen poseban deo, označen članom 6, sa jasnim i istaknutim naslovom „Pristanak“, a sadržina istog je u okviru predmetnog člana opisana informisano, transparentno, razumljivo, dostupno, upotrebom jasnih i jednostavnih reči na način propisan Zakonom.

6.2. Korisnik nije uslovljen davanjem pristanka da bi mu bila omogućena usluga ili deo usluge za koju pristanak nije neophodan da bi ista mogla biti obavljena te se isti ima smatrati dobrovoljnim, osim ako bez obrade za koju se pristanak traži nije moguće omogućiti Korisniku da ostvari svoje pravo.

6.3. Korisnik ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.

6.4. Korisnik ima pravo da opozove pristanak za obradu koja se bazira isključivo na pristanku kao osnovu, u svakom trenutku, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva učinjenog pismenim obaveštavanjem Rukovaoca.

6.5. Pristanak iz člana 6.1. može biti dat i u elektronskoj formi na način što će Korisnici prilikom korišćenja vebsajta Rukovaoca imati priliku da pročitaju tekst pristanka i u skladu sa članom 6 odluče da li isti da prihvate ili ne, klikom na određeno polje.

 1. PRAVA KORISNIKA PO OSNOVU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

7.1. Pravo da budu informisani i pravo na pristup informacijama:

7.1.1. Rukovalac je obavezan da na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči, na zahtev Korisnika istom pruži sledeće informacije o:

identitetu i kontakt podacima Rukovaoca i zaposlenog ili na drugi način angažovanog lica kod Rukovaoca koji je nadležan za obradu; svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu; postojanju legitimnog interesa Rukovaoca ili treće strane, ako je osnov obrade legitimni interes; primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti, ako oni postoje;
činjenici da Rukovalac namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju;
roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje;
postojanju prava da se od Rukovaoca zahteva pristup, ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno postojanju prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka; postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva;

pravu da se podnese pritužba Povereniku;

tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju;

postojanju automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, ukoliko Rukovalac vrši takvu obradu.

7.1.2. Na zahtev iz člana 7.1.1. Rukovalac mora odgovoriti u roku od 30 dana, s tim što taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje Rukovalac je dužan da obavesti Korisnika u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, a ako je Korisnik podneo zahtev elektronskim putem, informacija se mora pružiti elektronskim putem ako je to moguće.

7.2. Pravo na ispravku i dopunu

7.2.1. Korisnik ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave ukoliko je moguće bez odlaganja. U zavisnosti od svrhe obrade, Korisnik ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

7.2.2. Ukoliko je moguće ispravku izvršiti korekcijom, brisanjem i unosom drugačijih podataka od strane Korisnika isti će ispravku iz člana 7.2.1. izvršiti sam.

7.2.3. Ukoliko Korisnik nije u mogućnosti da ispravku i dopunu izvrši na način iz člana 7.2.2. obratiće se sa zahtevom Rukovaocu.

7.3. Pravo na brisanje

7.3.1. Ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, Rukovalac je dužan da na zahtev Korisnika bez nepotrebnog odlaganja lične podatke iz člana 4, izbriše u sledećim slučajevima:

podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;

Korisnik je opozvao pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu;

Korisnik je podneo prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;

podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Rukovaoca;
podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.

7.4. Pravo na ograničavanje obrade

7.4.1. Korisnici imaju pravo da od Rukovaoca traže ograničavanje obrade podataka koji se na njih odnose, ukoliko je obrada nezakonita, ukoliko se ukazuje na netačnost podataka ukoliko je podnet prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, kao i iz drugih zakonskih razloga.

7.5. Pravo na prigovor

7.5.1. U zavisnosti od konkretnog slučaja i ukoliko smatra da je to opravdano Korisnik ima pravo da u svakom trenutku podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti koja se vrši po osnovu pristanka, a Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka Korisnika koji je podneo prigovor.

7.5.2. Rukovalac nije dužan da prekine obradu na način iz člana 7.5.1. ukoliko je predočio Korisniku da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama tog Korisnika ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnih zahteva.

 1. SKLADIŠTENJE PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA

8.1. Podaci o ličnosti Korisnika navedeni u članu 4, biće skladišteni u bazi podataka na serveru kod lica Loopia d.o.o. TPC Kalča C1/72,73 · Niš, Matični broj: 17503626, PIB: 102959059 .

8.2. Podaci Korisnika prikupljeni preko vebsajta Rukovaoca pod nazivom promontis.rs obezbeđeni su SSL enkripcijom, redovnim backup-om na dnevnom nivou koji se čuva na eksternom serveru u trajanju od 7 dana i firewallom koji štiti web server od DDOS, bot brute force i svih ostalih malicioznih napada.

8.3. U slučaju promene lokacije za skladištenja podataka iz člana 8.1., Rukovalac će izvršiti izmenu i dopunu Politike privatnosti i kao i istaći izmenjenu i dopunjenu verziju na vebsajtu.

 1. PRISTUP PODACIMA OD STRANE TREĆIH LICA / OBRAĐIVAČI PODATAKA O LIČNOSTI

9.1. Rukovalac je ovlašćen da za potrebe ispunjavanja obaveza iz Uslova korišćenja, obavljanja platnih transakcija, zakonskih obaveza, održavanja servisa, unapređenja njegovog rada, koristi usluge knjigovodstvenih agencija, programera, IT konsultanata i drugih spoljnih i internih saradnika, za čiji rad i rezultate odgovara u skladu sa Zakonom.

9.2. Rukovalac garantuje da će Obrađivač primeniti potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere, tako da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i da se obezbede adekvatna zaštita podataka o ličnosti Korisnika.

9.3. U svrhu obezbeđivanja uslova iz člana 9.2. Rukovalac i Obrađivač mogu zaključiti ugovor o obradi podataka, koji će biti sastavni ili prateći deo osnovnog ugovora, i koji ugovor će između ostalog imati sve potrebne elemente predviđene Zakonom.

9.4. U slučaju reklamacije propisane Uslovima korišćenja, Rukovalac ima pravo da na zahtev Banke u što kraćem roku dostavi podatke o reklamiranoj transakciji od strane Korisnika, odnosno njegove banke izdavaoca platne kartice.

 1. BEZBEDNOST PODATAKA

10.1. Prilikom procene potrebnog nivoa uspostavljene bezbednosti podataka o ličnosti Rukovalac uzima u obzir i prati nivo tehnoloških dostignuća kao i troškove njihove primene, zatim prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade podataka i na osnovu tih parametara procenjuje verovatnoću nastupanja rizika, odnosno potencijalnog nivoa rizika za prava i slobode Korisnika.

10.2. U odnosu na okolnosti iz člana 10.1. Rukovalac sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigla potreban nivo organizacione u odnosu na rizik.

10.3. Prilikom slanja podataka Obrađivačima, Rukovalac je dužan da obezbedi siguran komunikacioni kanal kojim podaci putuju, kao i da se uveri da su podaci sigurno skladišteni uz obezbebeđene adekvatne sigurnosne standarde.

10.4. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo angažovanim licima Rukovaoca kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, a Rukovalac je odgovoran za poštovanje načela zaštite privatnosti, u skladu sa Politikom privatnosti.

10.5. Lični i adresni podaci Korisnika koji se predočavaju Rukovaocu prilikom procesa kupovine smatraju se poslovnom tajnom, a Rukovaocu je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje illi razmena Korisnikovog imena ili informacija o platnoj kartici u bilo kojoj formi trećoj strani, sem ako to nije Banka ili nadležni državni organi.

10.6. Kada je u pitanju bezbednost poverljivih podataka Korisnika prilikom plaćanja platnim karticama, kako je Uslovima korišćenja predviđeno, Rukovalac vodi računa o bezbednosti u skladu sa Standardima Banca intesa AD, Beograd (dalje: Banka) i Uputstvima za korišćenje e-commerce usluge od strane Banke.

10.7. Rukovalac vrši zaštitu iz člana 10.5. na način što se prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije, dok sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad, Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

10.8. Podaci o platnoj kartici nisu dostupni Rukovaocu ni u jednom trenutku prilikom vršenja transakcije.

 1. POSTUPAK U SLUČAJU UGROŽENOSTI ZAŠTITE PODATAKA

11.1. Ukoliko dođe do ugroženosti podataka iz člana 4, bezbednosti iz člana 10, Rukovalac će preduzeti sve neophodne mere obaveštavanja i zaštite predviđene Zakonom, uključujući obaveštavanje nadležnog Nadzornog organa, kao i Korisnike ukoliko su ispunjeni uslovi iz Politike privatnosti i Zakona.

11.2. U slučaju povrede podataka Rukovalac je dužan da o povredi prava na zaštitu podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava Korisnika obavesti Nadzorni organ bez nepotrebnog odlaganja, ili najkasnije u roku od 72 časa od saznanja za povredu. U slučaju nepostupanja u predmetnom roku Rukovalac će obrazložiti razloge za kašnjenje.

11.3. Obaveštenje Rukovaoca Nadzornom organu iz člana 11.2. mora da sadrži najmanje sledeće informacije:

opis prirode povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući vrste podataka i približan broj Korisnika na koja se podaci te vrste odnose, kao i približan broj podataka o ličnosti čija je bezbednost povređena;

ime i kontakt podatke lica od koga se mogu dobiti podaci o povredi;
opis mogućih posledica povrede;
opis mera koje je Rukovalac preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.

11.4. U slučaju povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, Rukovalac je dužan da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica obavesti Korisnike.

11.5. Obaveštenje Korisniku iz člana 11.4. mora na jasan i razumljiv način da opiše prirodu podataka i navede informacije iz člana 11.3.

11.6. Rukovalac nije dužan da obavesti Korisnike u situaciji iz člana 11.4. ukoliko:

je preduzeo odgovarajuće tehničkei organizacione mere zaštite u odnosu na podatke o ličnosti čija je bezbednost povređena;
je naknadno preduzeo mere kojima je obezbedio da povreda podataka o ličnosti sa visokim rizikom za prava i slobode lica na koje se podaci odnose više ne može da proizvede posledice za to lice;
bi obaveštavanje lica na koje se podaci odnose predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava, u kom slučaju Rukovalac je dužan da putem javnog obaveštavanja ili na drugi delotvoran način obezbedi pružanje obaveštenja licu na koje se podaci odnose.

 1. VREME ČUVANJA PODATAKA I NJIHOVO BRISANJE

12.1. Podaci iz člana 4 čuvaju se onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhu za koju se obrađuju, osim u slučaju iz člana 4.2.1. stava 1 tačke 4 koji se čuvaju do opoziva saglasnosti Korisnika.

12.2. Podaci Korisnika iz člana 4, dostupni su isključivo licu administratoru zaštićeni su antivirus sistemom NOD32, firewall, kao i redovnim backup-om.

 1. POVERENIK / NADZORNI ORGAN

13.1. Nadzorni organ za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

13.2. Rukovalac sarađuje sa Poverenikom u vršenju njegovih ovlašćenja, u skladu sa obavezama propisanim Zakonom.

 1. KONTAKT PODACI RUKOVAOCA

14.1. U slučaju potrebe za tumačenjem odredbi Politike privatnosti, ostvarivanja prava Korisnika iz člana 4, kao i drugih Zakonom predviđenih pitanja, Korisnici se mogu obratiti Rukovaocu na sledeće kontakt podatke:

Poslovno ime Rukovaoca: Jovana Milutinović pr Proizvodnja eteričnih ulja i ostalih biljnih preparata PROMONTIS Vilandrica,  ulica Dobrivoja Kitanovića 1A, matični broj: 65324849, PIB: 111311029

Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Jovana Milutinović.

Adresa: Dobrivoja Kitanovića 1A;

Email Rukovaoca: shop@promontis.rs;

Telefon Rukovaoca: (069)  153 53 48;

Radno vreme: Ponedeljak – Petak od 08h do 16h.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

15.1. Prihvatom Uslova korišćenja, Korisnik potvrđuje da prihvata Politiku privatnosti, da je istu pročitao i razumeo, kao i da je saglasan sa osnovima i svrhama obrade podataka, kako je ovim dokumentom propisano.

15.2. Sve promene Politike privatnosti biće javno dostupne na za to predviđenom mestu na vebsajtu Rukovaoca, o čemu će Korisnici biti obavešteni putem istih sredstava komunikacija, na način da će im biti omogućeno da pročitaju novi dokument.

 1. PRAVO KOJE SE PRIMENJUJE I SUDSKA NADLEŽNOST

16.1. Materijalno pravo koje se primenjuje na obradu podataka o ličnosti Korisnika a u vezi obrade od strane Rukovaoca je pravo Republike Srbije, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti kao i GDPR gde je primenljivo.

16.2. Za upravne i sudske postupke, mesno su nadležni organi i nadležni sudovi Republike Srbije u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom ove države.

U Nišu,
01.01.2022. godine

¹(“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018)

Uslovi korišćenja

Ovim uslovima korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja“), se reguliše pravni/ugovorni odnos između preduzetničke radnje:

Jovana Milutinović pr Proizvodnja eteričnih ulja i ostalih biljnih preparata PROMONTIS Vilandrica

Ulica: Dobrivoja Kitanovića 1A;

Matični broj: 65324849;

PIB:111311029;

Pretežna delatnost: Proizvodnja;

Naziv veb stranice: www.promontis.rs;

Broj telefona: 069 153 53 48;

Adresa za prijem elektronske pošte: info@promontis.rs;

koje je vlasnik i pod čijom je kontrolom internet Internet prodavnica pod nazivom www.promontis.rs odnosno PROMONTIS (u daljem tekstu: „Internet prodavnica“) i korisnika, propisani su uslovi i pravila korišćenja Internet prodavnice, kao i prava i obaveze korisnika prema Internet prodavnici i uslugama koje Internet prodavnica pruža, a na koje korisnici pristaju prihvatanjem ovih Uslova korišćenja.

ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA:

„Neregistrovani korisnik usluge” – lice koje je korisnik Usluge, a nije registrant Naloga;

„Korisnik” – zajednički naziv za Korisnika vebsajta, Registrovanog korisnika, Registrovanog korisnika usluge i Neregistrovanog korisnika usluge;

„Kupac“- zajednički naziv sa sva fizička lica koja koriste Uslugu, odnosno zajednički naziv za Registrovanog korisnika usluge i za Neregistrovanog korisnika usluge;

„Internet prodavnica“ „Davalac usluga“ – veb stranica pod nazivom PROMONTIS koja je u vlasništvu i pod kontrolom

Jovana Milutinović pr Proizvodnja eteričnih ulja i ostalih biljnih preparata PROMONTIS Vilandrica, , ulica Dobrivoja Kitanovića 1A, Matični broj: 65324849, PIB: 111311029

koje svoju poslovnu delatnost obavlja putem Internet prodavnice, odnosno onlajn.

„Administrator“ – lice koje je nadležno za upravljanje i uređivanje Internet prodavnice i koje je zaduženo za interakciju sa Korisnicima;

„Nalog“ – profil Korisnika koji registruje i kreira na Internet prodavnici, gde Korisnik ostavlja adresu svoje e-pošte u skladu uputstvima koje određuje Internet prodavnica, nakon čega mu Internet prodavnica šalje generisanu lozinku za logovanje na svoj nalog na Internet prodavnici;

„Zapamti me“ – opcija na Internet prodavnici koja je na raspolaganju svakom Korisniku koji je napravio Nalog, a kojom Internet prodavnica nudi mogućnost čuvanja adrese e-pošte i lozinke, kako bi Korisnik mogao da pristupi Internet prodavnici automatski, bez unosa navedenih podataka za logovanje;

„Cene“ – iznos naknade za svaki konkretan Proizvod, istaknut na Internet prodavnici pored samog Proizvoda, koji je izražen u dinarima bez uračunatog PDV-a, a koja se Kupcima naplaćuje pouzećem ili direktnom bankovnom transakcijom sa tekućeg računa Kupca. Cena može da bude različita od cene istaknute na Internet prodavnici isključivo u slučaju AKCIJSKIH PONUDA i vaučera sa alfanumeričkim odnosno promo kodom.

„Skoro pregledano“ – polje na Internet prodavnici koje Korisnicima olakšava pristup Proizvodima koje su pregledali, radi lašeg korišćenja Usluge;

„Dodaj na listu želja“ – aktivna radnja koja omogućava Korisniku da sačuva listu Proizvoda za koje je zainteresovan klikom na odgovarajuće polje na Internet prodavnici, radi lakšeg korišćenja Usluge;

„Korpa“ – dodavanje proizvoda na listu klikom na odgovarajuće polje na Internet prodavnici, a koja prethodi korišćenju Usluge i olašava njeno korišćenje;

„Detalji za naplatu“ – obrazac na Internet prodavnici, koji popunjava Korisnik zainteresovan za korišćenje Usluge, a koji se sastoji od unosa imena i prezimena, ulice i kućnog broja, grada, poštanskog broja, broja telefona, adrese e-pošte kao i od opcionog unosa napomena o porudžbenici, a koji podaci se čuvaju i obrađuju u skladu sa POLITIKOM PRIVATNOSTI na Internet prodavnici;

„Vaša porudžbina“ „Ponuda“ – dokument koji sadrži prikaz poručenih Proizvoda iz Korpe, njihove Cene izražene pojedinačno i u ukupnom iznosu, cenu isporuke, iznos PDV-a nije izražen jer Jovana Milutinović pr Proizvodnja eteričnih ulja i ostalih biljnih preparata PROMONTIS Vilandrica, , ulica Dobrivoja Kitanovića 1A, matični broj: 65324849, PIB: 111311029 nije u sistemu PDV-a. Kao i polja za odabir načina plaćanja Cene iz člana 4.1. ovih Uslova korišćenja;

„Poručivanje“ „Prihvat ponude“– aktivna radnja Korisnika koja se vrši klikom na polje „Naruči“ koje se nalazi na Internet prodavnici, a koja se ima smatrati prihvatom ponude;

„Ponuda i Prihvat ponude“ – predstavljaju sastavni deo ugovora;

„Internet platna transakcija“ – platna transakcija nastala korišćenjem platne kartice posredstvom interneta;

„Platna kartica“ – platne kartice sledećih kartičarskih asocijacija: MasterCard/Maestro svih banaka izdavalaca; VISA svih banaka izdavalaca; DinaCard svih banaka izdavalaca; American Express svih banaka izdavalaca;

„Autorizacija“ – postupak provere validnosti i raspoloživosti sredstava na Platnoj kartici Korisnika u momentu kupovine Usluga (Servisa);

„Banka“ – Banca intesa AD, Beograd;

„Prava intelektualne svojine“ – prava na žigovima, dizajnu i subjektivna autorska prava i prava srodna autorskim pravima koja su regulisana važećim Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, Zakonom o žigovima, i drugim pozitivno pravnim propisima Republike Srbije kojim se direktno ili indirektno regulišu pitanja prava intelektualne svojine;

„Politika privatnosti“ – opšti akt Internet prodavnice koji predstavlja sastavni deo ovih Uslova korišćenja, kojim se Korisnici informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane Internet prodavnice, svrha i osnov njihove obrade, dužina čuvanja podataka, pouke o pravima Korisnika, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost Korisnika da Internet prodavnica u svojstvu rukovaoca može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke.

 1. UVODNE ODREDBE

1.1 Kako bi Korisnici uspešno mogli da pristupe Internet prodavnici kao i da koriste njene Usluge, neophodno je da pročitaju ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti i prihvate ova dva dokumenta čime potvrđuju da su saglasni sa svim pravilima i uslovima korišćenja Internet prodavnice.

1.2 Internet prodavnica može promeniti Uslove korišćenja kada za to postoji potreba u cilju unapređenja, bržeg i efikasnijeg funkcionisanja Internet prodavnice, i u ostalim slučajevima, uz isticanje izmena na Internet prodavnici. Internet prodavnica naročito ima pravo da promeni Uslove korišćenja u slučaju promene „Uputstva za rad e-commerce prodajnog mesta“, kao i dokumenta „Administratorsko uputstvo za implementaciju e-commerce usluge“, od strane Banke.

1.3 Uslugu Internet prodavnice može da koristi punoletno lice koje ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i koje je sposobno da izvrši Prihvat ponude i preuzme obavezu koje iz te radnje nastaju (naročito obaveze na plaćanje Cene za ugovorenu Uslugu), pa Korisnici prihvatom ovih Uslova Korišćenja potvrđuju da ispunjavaju ovaj uslov.

1.4. Prihvatom ovih Uslova korišćenja Korisnici potvrđuju da ispunjavaju uslove iz člana 1.3.

1.5. Ovi Uslovi korišćenja su usklađeni sa opštim zahtevima, preporukama, ograničenjima propisanim od strane Banca intesa AD, Beograd, koja predstavljaju Standarde koje treba da zadovolji Davalac usluge u cilju korišćenja kartica u e-commerce transakcijama.

 1. PRISTUP USLUGAMA INTERNET PRODAVNICE I KREIRANJE NALOGA

2.1 Internet prodavnica omogućuje slobodan pristup svom sadržaju svim Korisnicima, uz poštovanje pravila utvrđenih ovim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

2.2. Pristup Internet prodavnici, može da se ostvaruje i putem Naloga, čija registracija podrazumeva unos adrese e-pošte od strane Korisnika, kao i prihvat ovih Uslova korišćenja i Politike privatnosti.

2.3. Pristup Nalogu iz tačke 2.2. omogućava se Korisniku na način što mu se šalje generisana lozinka od strane Administratora Internet prodavnice.

2.4. Unosom generisane lozinke na odgovarajuće polje na Internet prodavnici, Korisnik pristupa svom Nalogu, odnosno može da se loguje na svoj Nalog.

2.5. Korisnik treba da unese podatke iz ovog člana, odnosno adresu svoje e-pošte i lozinku generisanu od strane Internet prodavnice prilikom svakog logovanja, osim u slučaju kada koristi polje Zapamti me na Internet prodavnici.

 1. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

3.1 Sva prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na Prava intelektualne svojine na kompletnom sadržaju postavljenom od strane Internet prodavnice, kao i izgledu i dizajnu koji se prikazuje na Internet prodavnici pripadaju isključivo Internet prodavnici.

3.2 Internet prodavnica ima pravo na isključivo ekonomsko iskorišćavanje Prava iz člana 3.1. ovih Uslova korišćenja.

 1. PLAĆANJE USLUGE

4.1 Naknada za korišćenje Usluge naplaćuje se od Kupaca i to na 2 načina:

uplatom koje se vrši pouzećem,direktnom uplatom na naš račun (e-banking-om ili uplatnicom),

4.2. U okviru Ponude, Davalac usluge pruža Kupcu mogućnost izbora jednog od 2 načina plaćanja iz člana 4.1.

4.3 Kupac vrši izbor iz člana 4.2 prema svojim preferencama, i to aktivnom radnjom koja se ogleda u kliku na odgovarajuće polje na Internet prodavnici.

4.4 Ukoliko se Kupac odluči za opciju plaćanja pouzećem, plaćanje će se vršiti u skladu sa pravilima servisa za dostavu koje koristi Internet prodavnica, a koje se prikazuju internet adresi: promontis.rs/dostava-robe

4.5 Platne transakcije se mogu vršiti isključivo u dinarima kao zvaničnoj valuti Republike Srbije (RSD).

 1. PRAVILA PONAŠANJA KORISNIKA

5.1 Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Korisnici se obavezuju da koriste usluge Internet prodavnice, preduzimaju aktivnosti na Internet prodavnici u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, dobrim poslovnim običajima, pravilima morala, poslovnom etikom i načelom savesnosti i poštenja.

5.2 Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja Korisnici se naročito obavezuju da:

će izvršavati svoje obaveze predviđene ovim Uslovima korišćenja;

neće zloupotrebiti sadržaj na Internet prodavnici;

neće davati lažne podatke o svom identititetu niti činiti delo krađe tuđeg identiteta;

će pružati samo tačne i istinite informacije;

neće otkrivati informacije ili dokumenta do kojih dođu na bilo koji način, osim ukoliko je to u skladu sa relevantnim važećim zakonom, ili ako je ovlašćenje za takvo otkrivanje dato od strane Internet prodavnice;

neće koristiti robote, pauke i druga autorizovana sredstva za pristup Internet prodavnici;

neće preduzeti bilo koju radnju koja jeste, ili bi mogla da bude veliko opterećenje za funkcionisanje Internet prodavnice;

neće kopirati, menjati, ili javno prikazivati bilo koji sadržaj koji se nalazi na Internet prodavnici, bez prethodnog izričitog pismenog odobrenja Internet prodavnice;

neće ometati ili pokušati da ometaju pravilan rad Internet prodavnice ili bilo koje druge aktivnosti koja se sprovodi na, ili sa Internet prodavnice.

 1. FUNKCIONISANJE INTERNET PRODAVNICE I PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

6.1 Nakon prihvata Uslova korišćenja i Politike privatnosti, Korisnik može da pristupi Uslugama i sadržaju Internet prodavnice.

6.2 Svaki Korisnik može slobodno da pregleda Proizvode na Internet prodavnici, kao i da koristi usluge i sadržaj Internet prodavnice, kao što su kreiranje Naloga, usluge polja Korpa, Dodaj na listu želja, pa čak i polja Naručivanje, bez nastanka obaveza iz člana 6.3.

6.3 Klikom na polje Poručivanje, odnosno Prihvatom ponude, Korisnik postaje Kupac i stupa u ugovorni odnos sa Internet prodavnicom, a koji se tiče njegove obaveze da za odabrane Proizvode plati Cenu, dok za Internet prodavnicu nastaje obaveza isporuke odabranih proizvoda iz Ponude.

6.3.1 Fotografije proizvoda na Internet prodavnici su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda.

6.3.2 Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda na Internet prodavnici, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.

6.4 Kupac plaća Cenu za poručene Proizvoda u skladu sa članom 4, nakon izvršenog odabira iz člana 4.1.

6.5 Platfoma svoju obavezu isporuke Proizvoda Kupcu vrši posredstvom kurirske službe: D Express d.o.o. Zage Malivuk 1, 11060 Beograd

6.6 Cena isporuke iskazana u cenovniku dostavljaca na web adresi Cenovnik

6.7. Izuzetno od člana 6.6. cena isporuke neće biti naplaćena jedino za porudžbine koje su izdvojene iz ponude i na kojima je jasno istaknuto u okviru Ponude da je Promontis odlučio da cenu dostave za te porudžbine plati sam.

6.8. Internet prodavnica posredstvom lica iz člana 6.5. ovih Uslova korišćenja isporučuje Kupcu Proizvode u količini i kvalitetu koji su ugovoreni.

6.9. Rok isporuke iznosi standardnih 1-3 radna dana, a Kupac može da se upozna sa detaljima isporuke na adresi: promontis.rs/dostava-robe

6.10. Izuzetno, ukoliko Internet prodavnica usled razloga koji se nisu mogli unapred predvideti nije u stanju da ispuni rok iz člana 6.9., Proizvode će dostaviti bez odlaganja, a najkasnije 30 dana od dana zaključenja ugovora sa Kupcem, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije.

6.11. Kupac je dužan da pregleda isporučenu robu, i na nju stavi primedbe koje se tiču eventualne nesaobraznosti ili oštećenja, odnosno druge primedbe koje tiču isporuke, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 2 (dva) dana od isporuke, bilo kuriru kurirske službe iz člana 6.5. ili samoj Internet prodavnici.

6.12. Na sva pitanja koja se tiču isporuke koja nisu definisana ovim članom Uslova korišćenja, primenjivaće se pravila predviđena od strane kurirske službe iz člana 6.5. i važećih propisa Republike Srbije koji regulišu trgovinu.

6.13. Pravo na reklamaciju

6.13.1. Ukoliko Korisnik ima primedbe na Uslugu ili na plaćanje iz člana 4. ima pravo da uloži reklamaciju Davaocu usluge, u roku od 15 dana od dana korišćenja Usluge, a preko email adrese info@promontis.rs u skladu sa članom 14 stavom 3 Pravilnik o korišćenju prava na odustanak od ugovora i rešavanju reklamacija (u daljem tekstu: Pravilnik).

6.13.2. Na sva pitanja koja se tiču reklamacija potrošača, primenjivaće se odredbe navedenog Pravilnika, Zakona o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača Republike Srbije.

6.14. Povraćaj novca

6.14.1.Ukoliko je plaćanje izvršeno pouzećem, povraćaj će biti izvršen na tekući račun, u dogovoru sa Kupcem.

6.14.2. Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Uslovima korišćenja primenjivaće se odredbe Pravilnika i važećih zakona i podzakonskih akata Republike Srbije.

 1. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI I PRAVA INTERNET PRODAVNICE

7.1 Internet prodavnica ima diskreciono pravo da onemogući Korisniku pristup Internet prodavnici i korišćenju Usluge u sledećim slučajevima:

ako posumnja da Korisnik preduzima prevarnu radnju;

ako Korisnik ne izvršava svoje obaveze u skladu sa ovim Uslovima korišćenja;

ako Kupac ne ispuni svoju obavezu koja nastane korišćenjem Usluge;

ako Internet prodavnica utvrdi da Korisnik ponašanjem protivnim Uslovima korišćenja nanosi štetu Internet prodavnici;

iz drugih razloga za koje Internet prodavnica nađe da su opravdani ili celishodni.

7.2 U slučaju da Internet prodavnice onemogući pristup konkrektnom Korisniku, a potom želi da ostvari pristup Internet prodavnici/Uslugama sa iste imejl adrese, takav pristup će morati da bude prethodno odobren od strane Administratora.

7.3 Ukoliko Korisnik kršenjem neke odredbe ovih Uslova korišćenja prouzrokuje bilo koji vid štete, gubitaka, ili troškova Internet prodavnici, Internet prodavnica ima pravo da zahteva od Korisnika nadoknadu prouzrokovane štete, gubitaka i/ili troškova.

7.4 U slučaju bilo kakvog spora, Internet prodavnica ima pravo da na zahtev suda ili drugog nadležnog organa, dostavi svu potrebnu dokumentaciju koju su Korisnici dostavili Internet prodavnici i/ili informacije koje se odnose na Korisnike.

 1. REŠAVANJE SPORA SA INTERNET PRODAVNICOM

8.1 Na sve sporove i pravna pitanja koja proisteknu iz odnosa Korisnika sa Internet prodavnicom, ugovara se primena procesnog i materijalnog prava Republike Srbije, kao i forum suda iste zemlje.

8.2 Korisnici i Internet prodavnica su saglasni da će sve eventualne nesporazume rešavati mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, saglasni su da će za sporove biti nadležan stvarno nadležan sud u Nišu.

8.3 Svi zahtevi/tužbe koje Korisnici podnesu protiv Internet prodavnice, odnosno sporovi koje Korisnici pokrenu protiv Internet prodavnice, moraju biti rešeni u skladu sa uslovima i pravilima koji su predviđeni ovim Uslovima korišćenja, Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije, kao i drugim važećim propisima Republike Srbije koji regulišu materiju ovih Uslova korišćenja.

 1. BRISANJE LIČNIH PODATAKA IZ INTERNET PRODAVNICE

9.1 Svi lični podaci Kupca brišu se nakon izvršenja ugovornih obaveza u vezi sa poručenom Uslugom.

9.2. Izuzetno od člana 9.1, Internet prodavnica neće pristupiti brisanju informacija/podataka koji se odnose na konkretnog Kupca, a koji nije izvršio svoje ugovorne obaveze prema Internet prodavnici u vezi sa Uslugom, ili ukoliko je Internet prodavnica prema važečim propisima ima pravo/obavezu da određene podatke o konkretnom Kupcu čuva.

9.3. Izuzetno od člana 9.1. Internet prodavnica će sačuvati podatke i o Korisniku koji je izvršio klik na polje „Zapamti me“, kao i Korisnika koji su dali izričitu saglasnost za obrađivanje i čuvanje njihovih podataka u svrhe slanja obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama, odnosno u svrhe slanja newsletter-a.

9.4. Internet prodavnica ima diskreciono pravo da zabrani pristup Internet prodavnici Korisniku, posebno u slučajevima navedenim u članu 7 ovih Uslova korišćenja.

9.5. Internet prodavnica ima diskreciono pravo da zabrani pristup Internet prodavnici i Kupcu iz razloga predviđenih u članu 7, ukoliko je prema njemu izvršila sve ugovorne obaveze koje se tiču konkretne Usluge.

 1. PRIVATNOST I POVERLJIVOST PODATAKA

10.1 Internet prodavnica koristi podatke Korisnika u skladu sa Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Korisnika, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima, odnosno podatke neophodne za poslovanje i ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje Korisnika, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.

10.2 Stupanje u pravni odnos sa Internet prodavnicom uslovljeno je prihvatom Politike privatnosti, koja je sastavni deo ovih Uslova korišćenja i nalazi se u njihovom prilogu, te usluge Internet prodavnice ne mogu da bude korišćene od strane Korisnika koji se protive da njihovi podaci budu korišćeni predviđen u Politici privatnosti.

10.3 Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo Administratorima Internet prodavnice kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla i izvršenje ugovorne obaveze Internet prodavnice, a Internet prodavnice je odgovorna za poštovanje načela zaštite privatnosti Korisnika u skladu i na način predviđen Politikom privatnosti.

10.4 Kada je u pitanju korišćenje kontakata Korisnika u svrhe marketinga, ono se vrši na osnovu njihove izričite saglasnosti, a Korisnici imaju mogućnosti neprihvatanja takvog korišćenja, sve u skladu sa Politikom privatnosti.

10.5. Ukoliko Davalac usluge namerava da promoviše Proizvode Korisnicima koristeći lične podatke dobijene kroz obradu e-commerce transakcije, treba da ih obavesti unapred i da im pruže mogućnost da odbiju učešće u marketinškoj kampanji interakcijom na e-commerce prodajnom mestu.

10.6. Lični i adresni podaci Korisnika koji se predočavaju Davaocu usluge prilikom procesa kupovine smatraju se poslovnom tajnom, a Davaocu usluge je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje illi razmena Korisnikovog imena ili informacija o platnoj kartici u bilo kojoj formi trećoj strani, sem ako to nije Banka ili nadležni državni organ.

10.7. U slučaju reklamacije iz člana 6.9. Davalac usluge ima pravo da na zahtev Banke u što kraćem roku dostavi podatke o reklamiranoj transakciji od strane Korisnika, odnosno njegove banke izdavaoca platne kartice.

10.8. Davalac usluge štiti bezbednost ličnih i poverljivih podataka na način opisan u članu 10.

 1. OBEŠTEĆENJE

11.1 Korisnici se obavezuju da će, u slučaju da se treće lice obrati Internet prodavnici sa zahtevom, i/ili podnese protiv Internet prodavnice zahtev nadležnom sudu za naknadu štete koja je nastala povredom bilo koje odredbe ovih Uslova korišćenja od strane Korisnika, ili povredom bilo kog važećeg propisa Republike Srbije, ili prava trećeg lica u toku korišćenja a i/ili u vezi sa korišćenjem Internet prodavnice, da stupe u postupak u svojstvu umešača na strani Internet prodavnice i da nadoknade celokupnu štetu, zajedno sa svim nastalim troškovima koje Internet prodavnica bude pretrpela zbog nastanka takve štete.

 1. BEZBEDNOST

12.1 Korisnici su odgovorni za održavanje bezbednosti svoje imejl adrese, Naloga kao i uređaja sa kog pristupaju Internet prodavnici i u potpunosti su odgovorni za sve aktivnosti koje se preduzimaju na Internet prodavnice sa njihovog uređaja, kao i za bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa tim uređajima/imejl adresama/Nalozima.

12.2 Korisnici su dužni da obaveste Administratora Internet prodavnice čim saznaju za neovlašćenu upotrebu/pristup Internet prodavnici sa njihovog uređaja/preko njihove imejl adrese/Naloga ili ukoliko posumnjaju da takva upotreba/pristup postoji, i/ili bilo koje drugo narušavanje bezbednosti njihovog uređaja sa kog im je omogućen pristup Internet prodavnici/bezbednosti imejla/bezbednosti Naloga/bezbednosti same Internet prodavnice.

12.3 Korisnici su obavezni da učine sve što je u njihovoj moći kako bi onemogućili neovlašćeni pristup Internet prodavnici sa njihovog uređaja i/ili drugi vid narušavanje bezbednosti.

12.4 Internet prodavnica neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak i/ili štetu nastalu zbog neovlašćenog pristupa Internet prodavnici, usled propuštanja Korisnika da obezbedi svoj uređaj sa koga mu je omogućen pristup Internet prodavnici/svoju imejl adresu/svoj Nalog, kao i usled bilo kojeg drugog propusta Korisnika.

 1. KONTAKT PODACI INTERNET PRODAVNICE / KORISNIČKI SERVIS

13.1 Korisnici se mogu za sve informacije obratiti Administratoru Internet prodavnice koji pruža usluge tehničke podrške putem:

imejl adrese: info@promontis.rs; ili telefona: 069 153 53 48

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

14.1 Korisnici izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Uslove korišćenja, kao i da u pravni/ugovorni odnos sa Internet prodavnicom stupaju dobrovoljno.

14.2 Korisnici izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Politiku privatnosti koja kao opšti akt Internet prodavnice i kao prilog Uslova korišćenja, čini njihov sastavni deo i direktno se primenjuje na pitanja zaštite podataka o ličnosti Korisnika, njihovo prikupljanje, obradu, skladištenje i promet.

 

U Srbiji

Datum: 10.03.2022

 

Reklamacija

Poštovani korisnici,

reklamacija proizvoda je moguća najkasnije 2 dana od dana preuzimanja naših proizvoda.

Proizvode je moguće vatiti jedino u slučaju:

 • Da je proizvod dostavljen sa oštećenjima
 • Da proizvod nije isti proizvod koji je poručen
 • Da cena prikazana na internet prodavnici promontis.rs nije ista kao i na dostavljenom proizvodu (odnosi se na cenu bez dostave)

Ukoliko primetite nepravilnosti iz gore navedenih stavki potrebno je da odmah proizvod vratite po kuriru koji Vam je dostavio proizvod ili nas kontaktirajte na:

Telefon:069 153 53 48,

Email: info@promontis.rs

Hvala Vam na ukazanom poverenju!
Vaš Promontis Shop!